Ελαστογραφία

Η ελαστογραφία είναι μια νέα τεχνική απεικόνισης συμπληρωματική στον υπερηχογραφικό έλεγχο με την οποία αξιολογείται η σκληρότητα ενός μορφώματος (πχ. όζος θυρεοειδούς, μόρφωμα στο μαστό, λεμφαδένας, μόρφωμα στην παρωτίδα ή στον υπογνάθιο αδένα κτλ). Όσο πιο σκληρό είναι ένα μόρφωμα συνήθως τόσο πιο ύποπτο θεωρείται απεικονιστικά, ιδιαίτερα σε κλινική υποψία κακοήθειας.

Σήμερα υπάρχουν 2 τεχνικές Ελαστογραφίας η Strain (SE) και η Shear Wave ελαστογραφία (SWE).

Strain Ελαστογραφία (SE) φαίνεται να εμφανίζει υψηλή αξιοπιστία με τα σημερινά βιβλιογραφικά δεδομένα στη μελέτη της ελαστικότητας επιφανειακών βλαβών/μορφωμάτων. Η εφαρμογή όσο το δυνατό λιγότερης πίεσης του ηχωβολέα από τον εξεταστή με παρακολούθηση της ελαστικότητας της βλάβης μέσω των ήρεμων αναπνευστικών κινήσεων ή των φυσιολογικών καρδιακών παλμών μειώνει σε πολύ σημαντικό βαθμό της υποκειμενικότητα της μεθόδου. Επίσης σήμερα είναι εφικτή και η έμμεση ποσοτικοποίηση της ελαστικότητας του μορφώματος μέσω του δείκτη (index) και του λόγου (ratio) ελαστικότητας του μορφώματος συγκριτικά με το γειτονικό υγιές παρέγχυμα.

Shear Wave Ελαστογραφία (SWE) φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι της SE στη μελέτη εν τω βάθει βλαβών (πχ. ήπαρ, νεφροί). Με τη μέθοδο αυτή παρατηρούμε την κινητικότητα του μορφώματος σε συνάρτηση με τα εγκάρσια κύματα που παράγονται από τον υπερηχοτομογράφο. Η ταχύτητα των εγκαρσίων κυμάτων (SWS) σχετίζεται με τη σκληρότητα του μορφώματος. Έτσι η ταχύτητα είναι μικρή στα μαλακά μορφώματα και μεγαλύτερη στα σκληρά. Επιπλέον είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση της σκληρότητας (kPa).

Σε ποια όργανα γίνεται Eλαστογραφία στο Ιατρείο Υπερήχων Παιδιών & Ενηλίκων;

Στο Iατρείο Υπερήχων Παιδιών & Ενηλίκων χρησιμοποιείται η Eλαστογραφία (SE) στη μελέτη όζων θυρεοειδούς, λεμφαδένων, όγκων ή μορφωμάτων σιελογόνων αδένων (παρωτίδα, υπογνάθιος αδένας), μορφώματα στο μαστό, επιφανειακές βλάβες στον υποδόριο ιστό.

Ποια είναι η αξίας της ελαστογραφίας ως συμπληρωματική τεχνική στο συνήθη υπερηχογραφικό έλεγχο;

  • Μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση καλοήθων/κακοήθων μορφωμάτων στο μαστό, θυρεοειδή, σιελογόνους αδένες, υποδόριο καθώς και στην μελέτη των λεμφαδένων.
  • Μπορεί να επισημάνει τυχόν μεταβολή στη σκληρότητα ενός μορφώματος στον υπερηχογραφικό επανέλεγχο, σημαντική πληροφορία στην αξιολόγηση,
  • Μπορεί να υποδείξει σε συνδυασμό με τις άλλες υπερηχογραφικές τεχνικές  ποιο μόρφωμα χρήζει βιοψίας,
  • Μπορεί να υποδείξει στον ακτινοδιαγνώστη που διενεργεί την FNA την πιο ύποπτη (σκληρή) περιοχή εντός του μορφώματος για τη λήψη υλικού, βελτιώνοντας περισσότερο την αξιοπιστία της FNA.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η διαγνωστική αξία της μεθόδου της ελαστογραφίας όπως και του υπερηχογραφήματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό κυρίως από την εμπειρία του εξεταστή. Η διενέργεια FNA σε μεγάλο αριθμό περιστατικών κάθε εβδομάδα στο Ιατρείο Υπερήχων Παιδιών & Ενηλίκων σε συνεργασία με διεθνούς φήμης και κύρους κυτταρολόγο μας επιτρέπει την άμεση συσχέτιση των ελαστογραφικών και κυτταρολογικών ευρημάτων, βελτιστοποιώντας έτσι την ευαισθησία και την ειδικότητας της ελαστογραφίας ως συμπληρωματικής υπερηχογραφικής τεχνικής.